0

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted

 

MTÜ Sportlik Eesti (reg.kood 80392994)
 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Põhimõtteid, mille alusel MTÜ Sportlik Eesti kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas dokumendis (edaspidi põhimõtted).

1.2 Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Sportlik Eesti poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

1.3 MTÜ Sportlik Eesti kogub ja töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik MTÜ Sportlik Eesti poolt korraldatud sündmustel osalemiseks ja Klientide parimaks teenindamiseks.

1.4 Registreerides end MTÜ Sportlik Eesti poolt korraldatud sündmusele ehk MTÜ Sportlik Eesti Kliendiks või avaldades soovi Kliendiks saada, antakse nõusolek oma Kliendiandmete töötlemiseks siinsetes põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.

1.5 MTÜ Sportlik Eesti hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ja kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil ning tagab Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

1.6 MTÜ Sportlik Eesti-l on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele kodulehel www.trismile.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

1.7 MTÜ Sportlik Eesti võib Kliendiandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab MTÜ Sportlik Eesti, et andmetöötlejad Töötlevad Kliendiandmeid MTÜ Sportlik Eesti juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

1.8 MTÜ Sportlik Eesti võib saata oma Klientidele reklaampakkumisi enda või oma koostööpartnerite teenuste osas ja saata kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, kui Klient on andnud selleks nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest MTÜ Sportlik Eestile.

 

 

2. MÕISTED

2.1 Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2.2 Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed jne), ja Teenuse andmed.

2.3 Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

2.4 Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja MTÜ Sportlik Eesti vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda MTÜ Sportlik Eesti teenust.

2.5 Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada MTÜ Sportlik Eesti teenuseid.

2.6 Teenused – MTÜ Sportlik Eesti poolt korraldatud spordisündmused ja nendega seotud tegevused.

2.7 Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta, eelkõige andmed spordisündmustele registreerimise kohta.

 

3. KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1 MTÜ Sportlik Eesti töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku registreerimisel MTÜ Sportlik Eesti Kliendiks. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise vajalikkus tekib seoses MTÜ Sportlik Eesti teenuse osutamisest (nt ajavõtuteenuse pakkuja, maksete teostamine iseteeninudses), kui kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

3.2 MTÜ Sportlik Eesti edastab tellimuse eest maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le, kelle makselahendusi MTÜ Sportlik Eesti kasutab.

3.3 MTÜ Sportlik Eesti töötleb Kliendiandmeid selleks, et:

3.3.1 pakkuda Klientidele võimalust kasutada MTÜ Sportlik Eesti teenuseid (nt spordisündmustel osalemine);

3.3.2 täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;

3.3.3 anda Klientidele olulist infot teenuse osutamise kohta (nt osaleja stardinumber, sündmuse stardiaegade muutmine, erakordsed ilmastikutingimused vms);

3.3.4 paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes, hinnata kliendikogemust ja teenuste kvaliteeti (nt kliendiküsitlused, tarbijauuringud jms);

3.3.5 analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist ja luua aruandeid;

3.3.6 täita Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.4 MTÜ Sportlik Eesti poolt töödeldavad isikuandmed on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, elukoht (maakond/linn/vald), sugu, telefoninumber, e-postiaadress, teenuste tarbimine ja teenuste osutamisega seotud tegevused.

 

4. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

4.1 MTÜ Sportlik Eestil on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi ja Klientide muid toiminguid (nt E-teeninduses, võistluskeskuses tehtud toimingud) ning vajaduse korral kasutada neid tehtud toimingute tõendamiseks.

4.2 MTÜ Sportlik Eesti võib turvalisuse tagamise eesmärgil jälgida jälgimisseadmestiku abil enda kasutuses olevat territooriumi (nt võistluskeskus, stardipaik) ja selle lähiümbrust, sh isikuid, asju, protsesse, ning jälgimise tulemused salvestada. Neid andmeid kasutatakse ainult andmete kogumise eesmärgist lähtuvalt.

4.3 Jälgimisseadmestiku salvestisi võidakse kasutada MTÜ Sportlik Eesti õiguste kaitsmisel ja kohustuste täitmisel ning Klientide tehtud toimingute ja/või õigusvastaste tegude ja/või tekitatud kahju tõendamisel.

 

5. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

5.1 Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja teda puudutavale informatsioonile (nt registreeritud sündmused, tulemused jms). Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist (kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed) või kustutamist.

5.2 MTÜ Sportlik Eesti kinnitab, et:

5.2.1 kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;

5.2.3 tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;

5.2.4 tema töötajatel on õigus Kliendiandmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks;

5.2.5 ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on keelatud;

5.2.6 nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd (nt IT-, ajavõtuteenuse osutaja), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

5.3 Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist.

5.4 MTÜ Sportlik Eesti töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

5.5 Kui klient leiab, et MTÜ Sportlik Eesti on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e- posti aadressil info@trismile.ee.

5.6 Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Üld- ja ostutingimused Makse- ja tarnetingimused Privaatsuspoliitika